Prosjekteierstyring

I dette kurset vil du lære hvordan du kan oppdage svakheter og mangler i din egen virksomhet, og om viktigheten av å informere lederen eller lederteamet om funnene dine.

Governance

«God prosjekteierstyring er som å dirigere et symfoniorkester. Det samler alle de ulike deltakerne, styrer dem mot et felles mål og hjelper dem å oppnå suksess som et team.»

Den vanligste definisjonen som benyttes i prosjektledelseslitteraturen, er: «Project governance is the management framework within which project decisions are made.» På norsk kan vi si at prosjekteierstyring er ledelsessystemet for prosjektbeslutninger. Denne definisjonen kan vi forenkle ytterligere ved å si at prosjekteierstyring skal sikre at vi utfører riktige prosjekter på riktig måte og realiserer riktige gevinster.

Alle virksomheter har organisasjonskart som viser hvem som er ansvarlig for driftsoppgaver og resultater i de ulike organisatoriske enhetene. Virksomheter har også knyttet en myndighetsmatrise til samme kart, som beskriver beslutningsmyndigheten til ledere i ulike roller og på ulike nivåer. De samme lederne har også en avtale og stillingsbeskrivelse som et mandat for sin posisjon. Tydelige roller, ansvar, myndighet og beslutningsveier er grunnlaget for god drift.

Prosjekteierstyring betyr at vi innfører et liknende rammeverk for prosjekter. Prosjekter har, på samme måte som driftsoppgaver, behov for entydige og repeterbare prosesser med tilhørende tydelige roller, ansvar, myndighet og beslutningsveier. Prosjekter er viktige for de fleste virksomheter, enten i form av leveranser til kunder, eller til endring og utvikling internt. Det er derfor avgjørende at vi har kontroll over prosjektporteføljen, at prosjekter lykkes og at vi evner å realisere de ønskede gevinster, hver gang.

Etter avsluttet kurs har du lært om følgende sentrale tema som et grunnlag for god prosjekteierstyring i din virksomhet:

  • Prosjekter, prosjektledelse og prosjekteierstyring
  • Prosjektorganisering og samspill med linjeorganisasjon
  • Roller, ansvar og myndighet i linjen og i prosjekt
  • Prosjektmandatet: avtalen mellom prosjektleder og prosjekteier
  • Prosjektmodellen med faser, aktiviteter, beslutningspunkter samt roller og ansvar
  • Suksesskriterier for vellykkede prosjekter

Dersom du etter avsluttet kurs ser mangler i egen virksomhet, er det viktig at du informerer leder/ ledelsen om funnene dine. Mangelfull prosjekteierstyring er nemlig en av de store fallgruvene i moderne prosjektledelse og kan være en ressurskrevende trussel mot utvikling og vekst.

Kursmodulen er godkjent av Project Management Institute (PMI) og gir PDUer (professional development units) om du har en PMP (project management professional sertifisering). Kursmodulen gir 10 PDUer, og du vil finne all informasjon du trenger på kursbeviset du får etter ferdigstilling av kursmodulen. Kursbeviset inneholder også PMI informasjon som et viktig kvalitetsmerke, noe som er med på å bygge høy verdi for både læring og CV.